DogWay, 28.04.2013

Imię i nazwisko:

Pełnoletność:

Tak Nie


Zgoda rodziców: /jeśli dotyczy/ Wyrażam zgodę na udział dziecka w DOG Way'u oraz zobowiązuję się wziąć odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko i/lub psa


Kontakt:
Telefon:
E-mail:Pies I (rasa, imię):

Płeć:

Pies Suka


Pies II (rasa, imię):

Płeć:

Pies Suka


Pies III (rasa, imię):

Płeć:

Pies Suka


Jestem prawnym opiekunem psa

Jeśli nie jestem, mam zgodę prawnego opiekuna psa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych do potrzeb organizacji DogWay

Zobowiązuję się do przestrzegania REGULAMINU

Zapoznałem/am się z trasą


« strona główna DOG Line